ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสายผู้บริหาร

.............................................................

                           ด้วยเทศบาลตำบลบางทราย  จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทสบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสายผู้บริหาร  จำนวน  1  ตำแหน่ง  คือตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง 7) ของเทศบาลตำบลบางทราย  จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 45(4) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  11  พฤศจิกายน  2545  และข้อ 2(4), ข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี  เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับพนักงานเทสบาล  ลงวันที่  29  เมษายน  2548  ประกอบกับ ข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี  เรื่อง  มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจุ  และแต่งตั้ง  การย้าย  การโอน  การรับโอน  การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2550  ลงวันที่  26  กันยายน  2550  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล (สำหรับตำแหน่งบริหาร) ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่คัดเลือก

             1.1 ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง 7)

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ภาคผนวก ก)

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

             ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ครบถ้วนในวันรับสมัคร

             3.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักบริหารงานช่าง 6 ข้อ 1 และ

             3.2 ผู้สมัครสอบต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งนักบริหารงานช่าง 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานช่าง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

             สมรรถนะหลักทางการบริหาร  ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องการบริหาร  เช่น  หลักการบริหารสมัยใหม่ การบริหารงานการเปลี่ยนแปลง  การบริหารเชิงกลยุทธ์  เทคนิคการบริหารต่างๆ และมีลักดษณะของนักบริหารมืออาชีพ พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์  ความเป็นผู้นำ ปฏิภาณไหวพริบ  ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ การยืดหยุ่นปรับตัว ทักษะ การสื่อสาร การสั่งการ การบังคับบัญชา เป็นต้น

             สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับงานในตำแหน่ง  ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ  เช่น  มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม  มีความซื่อสัตว์  ครองตน  ครองคน  ครองงาน โดยธรรม คือ กล้าคิด กล้าทำ กล้านำการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส

             ความประพฤติ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความอุตสาหะ  พิจารณาจากความมีมานะ  อดทนและเอาใจใส่ในหน้าที่การงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ แก้ไขและลดข้อขัดแย้งอันอาจเป็นอุปสรรคต่องานราชการ มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อ  รวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและให้บริการผู้มาติดต่อ

             ประวัติการรับราชการ  มีประสบการณ์ในการบริหารงานขอ งเทศบาลและมีผลงานที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีความสามารถและความรอบรู้ในงานที่จะต้องปฏิบัติในตำแหน่งดังกล่าว

             คุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน  มีความคิดสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบ มีความมั่นคงทางอารมณ์และไม่อยู่ในระหว่างดำเนินการทางวินัย หรือถูกลงโทษทางวินัย

             นอกจากนี้ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

5. การสมัครเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร

             ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนดได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางทราย  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี (ห้องสำนักปลัดเทศบาล/งานการเจ้าหน้าที่)  ตั้งแต่วันที่  22  ตุลาคม  2553  ถึงวันที่  12  พฤศจิกายน  2553  ในวันและเวลาราชการ  โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตั้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันสุดท้ายของการรับสมัคร 

6. เอกสารที่ต้องส่งในการสมัคร

            6.1 ใบสมัคร (ผนวก ข) 

            6.2 สำเนาทะเบียนบัติประวัติพนักงานเทศบาล (ก.ท.7) ที่รับรองสำเนาโดยหน่วยงานการเจ้าหน้าที่

            6.3 สำเนาวุฒิการศึกษา

            6.4 รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

            6.5 หลักฐานเกี่ยวกับประวัติบุคคลและประวัติการรับราชการ

            6.6 ประวัติการลา และหนังสือรับรองความประพฤติที่ผู้บังคับบัญชารับรองแล้ว

            6.7 แบบแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือกและผลงานที่ประสบความสำเร็จย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี อย่างละ 10 ชุด (ผนวก ค) (แบบแสดงวิสัยทัศน์ ให้ส่งพร้อมใบสมัคร ในวันรับสมัคร)

            6.8 แบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ (ผนวก ง)

            6.9 หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี (ผนวก จ)

            6.10 ใบรับรองแพทย์

            6.11 อื่นๆ (ถ้ามี)

7. ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก

             ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก  คนละ 400 บาท (ชำระในวันสมัคร)

8. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

             คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาจากความรู้ความสามารถการสอบข้อเขียน ทักษะ ประสบการณ์ และผลงานในอดีตี วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก ประวัติการรับราชการตลอดจนพฤติกรรมหรือคถณลักษณะต่างๆ โดยประเมินจากการจัดทำผลงาน และการนำเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าดำรงตำแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และประเมินจากการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งกำหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้

             8.1 สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติและคุณลักษณะอื่นๆ (100 คะแนน) โดยพิจารณาจาก

                    1. ความรอบรู้งานในหน้าที่ ความรอบรู้ในการบริหาร การบริหารอย่างมืออาชีพ โดยการสอบข้อเขียนแบบอัตนัย (40 คะแนน) เริ่มสอบเวลา 09.00-11.00 น.

                    2. ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และผลงานที่ประสบความสำเร็จ (30 คะแนน)

                    3. การบริหารงานบุคคล การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ และคุณลักษณะอื่นๆ โดยการสอบสัมภาษณ์ (30 คะแนน) เริ่มสอบเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

              8.2 ประวัติการรับราชการ (100 คะแนน)  โดยพิจารณาจากอัตราเงินเดือน วุ?ฒิการศึกษา ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับปัจจุบัน อายุราชการ ความผิดทางวินัย ความดีความชอบย้อนหลัง โดยอัตราการให้คะแนนเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  จังหวัดชลบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในสายงานผู้บริหาร

9. การประกาศ วัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

              คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553  ณ สำนักงานเทสบาลตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  และกำหนดวันเวลาในการคัดเลือก และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์ เสนอผลงานและแสดงวิสัยทัศน์) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553  ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

               การปฏิบัติตนในการเสนอวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์

                1. การแต่งกายชุดเครื่องแบบพนักงานเทศบาล สีกากีคอพับ

                2. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ติดตัวในขณะเสนอวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์

10. เกณฑ์การตัดสิน

                 การตัดสิน ผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกได้ ให้ถือเกณฑ์ต้องเป็นผู้ได้คะแนนจากการพิจารณาในด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติและคุณลักษณะอื่นๆ และด้านประวัติการรับราชการ ในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และต้องได้รับคะแนนใน ข้อ 8.1 และ 8.2 รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

11. เรื่องอื่นๆ

                 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะจัดลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุดและหากคะแนนรวมของแต่ละบุคคลเท่ากันให้จัดลำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ดังนี้

                 1. ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน

                 2. ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและระดับปัจจุบันก่อน

                 3. ถ้าได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและระดับปัจจุบันพร้อมกันให้พิจารณาจากเงินเดือนมากกว่า

                 4. ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ

                 5. ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า

                 6. ถ้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันให้พิจารณาจากผู้ได้รับก่อน

                 7. ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน ให้พิจารณาผู้มีอายุมากกว่า

12. ประกาศผลการคัดเลือก  ภายในเดือนธันวาคม  2553  หลังจากวันคัดเลือกและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

                                                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                                         ประกาศ  ณ  วันที่  8  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553

 

                                                                                                      ร.ต.

                                                                                                                 (ปฐม   วรรธนะภูติ)

                                                                                           ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

                                                                                                            ประธานกรรมการคัดเลือกฯ

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางทราย
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางทราย สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ประกาศ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางทราย
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางทราย สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางทราย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางทราย

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 >>

 
     

 

 
  ประวัติ
สภาพทั่วไป
  ข้อมูลชุมชน
  ข้อมูลด้านสินค้า OTOP
  รวมภาพเทศบาล
   
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  เจ้าหน้าที่เทศบาล
  โครงสร้างส่วนราชการ
  รายรับรายจ่าย
   
 
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
 
 
   
 
  พรบ/พรก
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่งเทศบาล
  download แบบฟอร์ม
   
 
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
   
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

 
ค้นหาข้อมูล

ค้นจาก ค้นจากgoogle
 

 

 

 
หนังสือพิมพ์
รายการทีวี
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
   
 

สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
Download Program